Diagnostyka RTG


Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną

na zdrowie ludzi i na środowisko


Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021  poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2


W jednostce występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące;

·       aparat do zdjęć wewnątrzustnych  CS 2200 firmy Carestream - DECYZJA nr 481/2023r.
z dnia 24 października  2023 roku,

·       aparat do zdjęć pantomograficznych z funkcją CBCT firmy Carestream – DECYZJA nr 482/2023 r. z dnia 24  października 2023 roku.

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie Pracowni RTG - DECYZJA nr 480/2023 r. z dn.24 października 2023r.

Jednostka przed uruchomieniem Pracowni RTG miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatu – na podstawie wyników stwierdzono, że dawka graniczna promieniowania jonizującego
nie przekracza 0,5 mSv/rok dla pomieszczeń  ogólnodostępnych  oraz 3 mSv/rok  dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.


Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach,
40-957 Katowice, ul. Raciborska 39  - Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony
przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. 2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy
ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2020 poz. 2300) Pracownia RTG  w/w jednostce
jest terenem nadzorowanym.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii środowiskowej ID:899
INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ LABORATORIUM DOZYMETRII ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.
–  zmierzona dawka efektywna wyniosła <0,10 mSv,  personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B”.


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego

/ Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20 mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.


Uwaga:

•        na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność

w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

•        Pracownia RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.